Water

UV-installatie drinkwaterproductielocatie Braakman

De productielocatie Braakman van Evides Waterbedrijf verzorgt de drinkwatervoorziening voor Zeeuws-Vlaanderen en levert industriewater aan diverse afnemers. Op de productielocatie Braakman wordt Biesboschwater in twee zuiveringsstraten door middel van desinfectie met ozonisatie, dubbellaagsfilters en actiekoolfilters gezuiverd tot drinkwater.

De hoofddesinfectie middels ozonisatie is inmiddels tegen het eind van zijn levensduur gekomen. Dit heeft geresulteerd in het besluit om de ozoninstallatie te vervangen door een UV-installatie. IA Elektrotechniek en IA Werktuigbouw hebben hiervoor het ontwerp en bestek gemaakt. De UV-straten zijn nieuw en zijn ingebouwd tussen de dubbellaagsfilters en de actiefkoolfilters. Hiervoor is een deel van de huidige situatie aangepast om deze UV-straten te kunnen inpassen. De UV installaties worden ondergebracht in twee nieuwe gebouwen. Elk gebouw is voorzien van een bufferkelder van waaruit het water opgepompt wordt en door drie strangen geleid waarin de UV reactoren het water desinfecteren. Tevens is een nieuwe doseerkelder voor de dosering van chemicaliën gerealiseerd. Door dit UV-project kan Evides ook voor de toekomst vertrouwen op een betrouwbare hoofddesinfectie.

Splitsen chemicaliën drinkwaterproductielocatie Braakman

De productielocatie Braakman van Evides Waterbedrijf verzorgt de drinkwatervoorziening Zeeuws-Vlaanderen en levert industriewater aan diverse afnemers. Op de productielocatie Braakman wordt Biesboschwater in twee zuiveringsstraten door middel van desinfectie met ozonisatie, dubbellaagsfilters en actiekoolfilters gezuiverd tot drinkwater.

In de verschillende zuiveringstappen worden diverse chemicaliën gebruikt. In de oude situatie stonden de chemicaliëndoseerinstallaties van beide zuiveringsstraten in één ruimte. Bij een calamiteit in de chemicaliëndosering zouden beide zuiveringen tegelijk kunnen uitvallen. Verder waren de huidige doseerinstallaties aan het eind van de technische levensduur. Het project omvatte het bouwkundig opsplitsen van de chemicaliën doseerruimtes, het vernieuwen van de doseerinstallaties en het splitsen van de installaties in de elektrische installatie en de procesautomatisering. Door de splitsing is het risico van volledige uitval tot een minimum beperkt, de leveringszekerheid gewaarborgd en de flexibiliteit verhoogd.

Onderzoek verduurzaming waterwinlocatie Vitens Spiekzand

Voor Vitens is het van belang de ontwikkelingen op de markt te volgen en gebruik te maken van de ontwikkeling van duurzame producten en energie zuiniger componenten. Vitens heeft het initiatief genomen onderzoek te doen naar de verduurzaming van een productielocatie.

In nauwe samenwerking met Factor Architecten en IA Groep is dit onderzoek uitgevoerd. In de eerste fase zijn de gemaakte keuzes, vooral op het gebied van materiaalgebruik, getoetst op duurzaamheid. Onderzocht is hoe het project met toepassing van duurzame materialen gerealiseerd zou kunnen worden. In de tweede fase van het onderzoek is gekeken naar de realisatie van het project op de meest duurzame wijze. Bij het ultieme duurzame ontwerp staat voorop dat het functioneel moet zijn. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden om materiaalgebruik tot een minimum te beperken (less is more).

Factor Architecten heeft de gesloten grondbalans geïntegreerd in het ontwerp. De houten gevel geeft de natuurlijke aansluiting met de omgeving. Ook de PV-cellen zijn geïntegreerd in het ontwerp.

Nieuwbouw opjaagstation Vitens Spiekzand

Almere wil in de toekomst sterk uitbreiden met het aantal huishoudens. Om de nieuwe huishoudens te kunnen voorzien van drinkwater wordt de capaciteit van de kelders Westerterp uitgebreid. Om te zorgen dat met voldoende capaciteit de nieuwe kelders worden gevuld zijn er op de locatie Spiekzand twee opjaagpompen geplaatst.

De huidige locatie Spiekzand is een winveld met een viertal winputten. Om op de locatie extra ruimte te creëren voor de nieuwe pompen heeft Factor Architecten integraal met IA Groep een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de locatie. Factor Architecten heeft een duurzaam gebouw ontworpen, waarbij de aspecten onderhoud, energieverbruik en uitstraling centraal staan.

Factor Architecten heeft een hardhouten gevelbekleding voorgeschreven. Het hout wordt onbehandeld aangebracht. Uit extern onderzoek is gebleken dat de uitgewerkte gevel duurzamer is dan traditioneel metselwerk. Door de integrale aanpak is het ontwerp geen opeenstapeling van maatregelen, maar een afgestemd gebouw geworden. Om de gehele werktuigbouwkundige installatie in dit compacte gebouw te kunnen plaatsen heeft IA Groep een 3D studie gemaakt. Het terrein is langgerekt, waarbij het gebouw voor het winveld staat. Door het gesloten gedeelte van het gebouw in de lengterichting van het terrein te plaatsen en de dwarsbeuk transparant uit te voeren ontstaat er een doorzicht op het achterterrein. De gevelbekleding is doorgezet tot boven het dak. Hierdoor ontstaat een rustige overgang met de lucht en is er gelijk voorzien in een doorvalbeveiliging.

Gemaal Polbeek

Bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische renovatie van het gemaal. Het gemaal wordt gebruikt om het peil van het oppervlaktewater te regelen.

Het gemaal is gebouwd in 1957 bij de sluiting van de Baakse Overlaat. De bestaande pomp is vervangen door een elektromotor die op twee toerentallen kan draaien, afhankelijk van de toevoer van water en de opvoerhoogte. Daarmee is ook capaciteitsverhoging gerealiseerd. De capaciteit bedraagt ongeveer 1 m3/s afhankelijk van onder andere het toerental en de opvoerhoogte. Het stroomgebied van het gemaal is 400 ha groot.

Door IA Elektrotechniek is het definitief ontwerp en bestek gemaakt voor de renovatie van de elektrotechnische en besturingsinstallatie. Het Waterschap is tijdens de aanbestedings- en uitvoeringsfase door IA Groep begeleid.

Projectomvang IA Elektrotechniek:
– Laagspanningsinstallatie
– Besturingsinstallatie
– Bediening op afstand

Gemaal de Liemers

Renovatie van de elektrotechnische installatie. Het gemaal wordt gebruikt om het peil van het oppervlaktewater te regelen. Bij een lage waterstand op de rivier de IJssel gebeurt dit door middel van stuwen. Bij een hoge waterstand op de Ijssel gebeurt dit door middel van bemaling. De bestaande elektrotechnische installatie en elektromotoren moesten na 25 jaar dienst vervangen worden omdat reservedelen niet meer te verkrijgen waren. Tevens is de capaciteit het gemaal met 10% verhoogd naar 700m3/minuut.

Door IA Elektrotechniek is het definitief ontwerp en bestek gemaakt voor de renovatie.
Het Waterschap is tijdens de aanbestedings- en uitvoeringsfase door IA Groep begeleid.
Projectomvang IA Elektrotechniek:
– Laagspanningsinstallatie
– Besturingsinstallatie
– Bediening op afstand

Drinkwaterproductiebedrijf Vechterweerd

Vitens heeft een vergunning om oevergrondwater te winnen in het waterwingebied Vechterweerd, op de zuidoever van de Vecht in de gemeente Dalfsen.

IA Groep heeft voor deze locatie het integrale ontwerp gemaakt. Ook toekomstige uitbreiding (een tweede gebouw) is al mee ontworpen in een totaalconcept. Het uitgangspunt voor het ontwerp is de landschappelijke inpassing. Vanuit verschillende gezichtspunten wordt het landschapsdak ervaren. De vleugels van het gebouw tillen het maaiveld omhoog en gaan een relatie aan met de dijken van de Vecht. In de gevel zijn natuurlijke materialen toegepast, om zo de relatie met de omgeving aan te gaan. De gevel is onderhoudsvrij. De houten kolommenstructuur geeft een natuurlijke uitstraling en door de grofheid van de kolommen oogt het gebouw minder kolossaal. Daarnaast zorgen de kolommen voor veiligheid bij het betreden van het dak. Door de ronde vormen en eenvoud in materialen ontslaat een verrijking van het landschap.

Aan de randen van het terrein is een moeras gelegen. Hierdoor worden flora en fauna gestimuleerd en wordt de natuurontwikkeling versterkt. Door een natuurlijke afscheiding met het gebouw en terreinbeheer zal er geen fauna in de buurt van het gebouw komen.De grove grassen op het dak vragen weinig onderhoud en leven op schrale gronden. Hierdoor groeit er geen onkruid en is irrigatie niet noodzakelijk.

Duurzaamheid is een belangrijk item in het ontwerp. Om het ontwepproces te ondersteunen is gekozen voor een BREEAM certificering. Het project heeft een BREEAM score van 3-sterren. Op de gebieden energie, water en management scoort het ontwerp goed, met name het contact met omwonenden is volledig verweven in het proces.

BREEAM is onderdeel van de totale integrale duurzaamheidstoets. Het ontwerp van de procesinstallatie en het wateraanvoerplan is hier een onderdeel van. De installaties van de kantoren en kantine zijn zelfvoorzienend. De koude van het proceswater en de betonnen kelders wordt door de warmtepomp omgezet naar warmte en koude voor de verblijfsruimten. PV-cellen zorgen voor elektriciteit.

Brugautomatisering provincie Zuid-Holland

 

Advieswerkzaamheden voor op afstand bedienbare bruggen.